ARTYSTA FOTOGRAFIK

Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych ( D SAFiTA )

65 lat Stowarzyszenia (1947-2012)
regulamin

REGULAMIN

nadania przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych tytułu

ARTYSTA FOTOGRAFIK”

 

Każdy członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych może otrzymać tytuł „ARTYSTA FOTOGRAFIK”, który nadany zostanie przez Zarząd Stowarzyszenia, po spełnieniu przez ubiegającego się poniższych warunków, które udokumentowane zostaną odpowiednimi dokumentami m.inn.: katalogami wystaw autorskich, katalogami wystaw zbiorowych lokalnych, krajowych międzynarodowych, publikacjami prasowymi, książkowymi, albumowymi, dyplomami, medalami itp. oraz po wypełnieniu i złożeniu w sekretariacie Stowarzyszenia formularza o nadanie tytułu wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dane.

 

1.      Należy nieprzerwanie, minimum przez pięć lat, być członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych oraz nie zalegać z opłatą składek członkowskich.

W przypadku gdy członek Stowarzyszenia ma dorobek odpowiadający wymogom regulaminu nadawania tytułu, a brak mu wymaganego okresu członkostwa w Stowarzyszeniu winien uiścić składki członkowskie za okres pięciu lat i wtedy niezależnie od okresu przynależności może ubiegać się o nadanie tytułu„ARTYSTA FOTOGRAFIK”.

2.      Należy uzyskać minimum dziesięć akceptacji prac fotograficznych, w konkursach, organizowanych przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych lub w konkursach, którym patronat nadany został przez ¦wiatowe Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych.

3.      Należy uzyskać minimum dwadzieścia akceptacji prac fotograficznych w konkursach międzynarodowych. (zaliczane są także akceptacje za udział w konkursach : „Człowiek Współczesny”, „Afrodyta”, „Satyrafoto” oraz we wszystkich konkursach międzynarodowych organizowanych przez D.SAFiTA.

4.      Należy wykazać się udziałem w minimum pięciu plenerach fotograficznych organizowanych przez Stowarzyszenie lokalne lub Dolnośląskie bądź w plenerach organizowanych pod patronatem ¦wiatowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych.

5.      Każdy kandydat ubiegający się o tytuł „ARTYSTA FOTOGRAFIKmusi złożyć dziesięć prac fotograficznych formatu 30 x 40cm.(bardzo dobrej jakości technicznej i o dużych walorach artystycznych). Do powiększeñ należy dołączyć takie same prace fotograficzne o formacie 13 x 18cm. do 18 x 24cm. Prace na odwrocie powinny zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł, adres autora oraz oświadczenie takiej treści: „praca jest mojego autorstwa i nie mają do niej prawa inne osoby” oraz „wyrażam zgodę by prace mojego autorstwa zostały włączone do zbiorów Stowarzyszenia i mogą one być prezentowane na wystawach, drukowane w albumach i innych wydawnictwach bez prawa do honorarium, lecz z zachowaniem praw autorskich” - pod oświadczeniami podpis autora.

6.      Każdy kandydat powinien mieć przynajmniej jedną wystawę fotograficzną w Galerii Fotografii Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych, która działa pod patronatem ¦wiatowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych.

7.      Wszystkie informacje wymienione we wniosku o tytuł „ARTYSTA FOTOGRAFIKwinny być udokumentowane katalogami, wycinkami z prasy, dyplomami itp.

8.      Każdy członek Stowarzyszenia, który otrzyma tytuł „ARTYSTA FOTOGRAFIKotrzyma dyplom, wkładkę do legitymacji członkowskiej oraz odznakę.

9.      Wnioski dla kandydatów do tytułu „ARTYSTA FOTOGRAFIKmożna otrzymać w sekretariacie Stowarzyszenia lub pocztą po załączeniu znaczków o wartości 13 zł.

10.  Tytuł „ARTYSTA FOTOGRAFIKpotwierdza wysokie kwalifikacje techniczne i zdolności artystyczne uhonorowanego tym zaszczytnym tytułem, który jest dożywotni. Pozbawić tytułu może jedynie nadająca go komisja po stwierdzeniu, że informacje zawarte we wniosku były nieprawdziwe.

 

Za Zarząd D SAFiTA

Prezes-Zbigniew Stokłosa